جعبه تقسيم (J-Box)

جانكشن باکس:

جعبه تقسیمی است که وظیفه یکسان کردن خروجی لودسل ها را بر عهده دارد .

طبقه بندی جعبه تقسيم (J-Box)