نشاندهنده


نشاندهندهIndicator

اين وسیله وظیفه نمایش وزن را به اپراتور بر عهده دارد. سیم خروجی از جانكشن باکس به نشاندهنده متصل میشود و نشاندهنده عدد وزن را نمایش می دهد

پرینتر

به منظور چاپ عدد وزن نمایش داده شده ، پرینتر به نشاندهنده متصل شده و عدد وزن چاپ میشود