فونداسیون

فونداسیون یا پی : اولین مرحله در نصب هر باسکول می باشد . از اینرو اجرای  ناصحیح و غیر دقیق فونداسیون  حتی می تواند سبب چندین تن خطا در وزن گردد. 50 درصد دقت هر باسکول به نحوه اجرای فونداسیون و 50 درصد به دقت سازه ، لودسل ها و تجهیزات الکترونیکی آن مربوط می شود