باسكول بتنی اجرا در محل

در باسكول بتن فلز جنس شاسی اصلی از فلز بوده و صفحه باسكول از بتن می باشد، كه معمولا بتن ریزی صفحه باسكول در محل نصب باسكول صورت می گیرد.
لیست محصولات گروه باسكول بتنی اجرا در محل
تعداد موارد یافت شده: 3 محصول

 1