لودسل كششی

 لودسل کششی :S Type
شکل ظاهری این لودسل شبیهS میباشد.مکانیسم عملکرد این لودسل نیز بر اساس تغییرات طول میباشد. یک طرف این لودسل از بالا به نقطه ای فیکس میشود و از طرف دیگر (پایین) کشیده می شود. از این نوع لودسل اغلب در سیستم های توزین آویز استفاده میشود .
لیست محصولات گروه لودسل كششی
تعداد موارد یافت شده: 1 محصول


 1