لودسل خمشی

 لودسل خمشیShear beam:  این لودسل  بر اثر تغییرات طول ناشی از وارد شدن بار عمل میکند. از این نوع لودسل اغلب در باسکولت ها و ترازو ها استفاده میشود.


لیست محصولات گروه لودسل خمشی
تعداد موارد یافت شده: 2 محصول


 1